Informace o nás

 

 

V roce 2009 se našli dva nadšenci dlouholetí CBčkáři a seznámili se s

Gastonem OK1CB který jim navrhl aby si udělali radioamatérskou licenci.

Slovo dalo slovo a na podzim 2009 se začali připravovat v Sokolovském radioklubu OK1KTS

který pořádal kurz operátorů rádiových stanic.Kurz trval 7 měsícůa byl zakončen v

dubnu 2010 zkouškou před komisí ČTÚ.

Tito nadšenci úspěšně složili zkoušku a do měsíce jim přišla licence.

Už během kurzuse rozhodli založit radioklub v březnu 2010 

požádali ministerstvo vnitra které odsouhlasilo stanovy které

musely být přiloženy k žádosti o založení občanského sdružení s názvem radioklub Luby.

 V únoru 2011 požádali  město Luby o dotaci na provoz radioklubu.

 

 

 

___Rada Klubu___

Předseda klubu:Karel Raab (OK5RK) operátor amatérské rádiové služby třída:A

Čestný klubový předseda: Oldřich Holý (OK1IBI) operátor amatérské rádiové služby třída: A

Místopředseda: Jiří Mach

Revizor : Matěj Kohút

 

 STANOVY RADIOKLUBU LUBY

 

Článek 1.

 

Název a sídlo organizace

 

 

Radioklub Luby / dále jen radioklub / se sídlem v  Lubech.

 

Kontaktní adresa: Karel Raab , Tovární 726 , Luby , 351 37

 

Sídlo organizace je nahrazeno bydlištěm zmocněnce a předsedy klubu.

 

 

 

Článek 2.

 

Účel a poslání Radioklubu

 

 

a/ Hlavním cílem Radioklubu je organizovat a podporovat děti a mládež i dospělé

        při jejich zájmové činnosti. Činnost radioklubu je zaměřena na radioamatérské vysílání,

   rozvíjení radioamatérského sportu, pobyt v přírodě a volnočasové aktivity.

 

    b/  Spolupracovat s ostatními radiokluby a umožnit jim výměnu zkušeností s provozem.

 

   c/   Sdružovat finanční prostředky v Radioklubu, které by sloužily pro nákup věcía zařízení.

 

 

 

Článek 3.

 

Vznik Radioklubu

 

Radioklub Luby jako právní subjekt vzniká registrací u Ministerstva vnitra ČR a tím dnem také nabývají účinnosti tyto stanovy.

 

 

 

 

Článek 4

 

Vnitřní organizace Radioklubu

 

Orgány klubu

 

 

a/ Stanovy Radioklubu schvalují členové radioklubu na členské schůzi, kteří jsou též

oprávněni rozhodovat o změně stanov. Členy Radioklubu je volená rada.

.

b/ Radioklub je dobrovolným svazkem radioamatérů a členem se může stát každý uživatel , má-li zájem o členství a zaváže se dodržovat stanovy Radioklubu. Jeho vstup schvaluje rada. Ta se na jeho přijetí musí shodnout jednohlasně. Svůj návrh na přijetí nového člena musí rada oznámit na nejbližší členské schůzi. Následně toto přijetí může být zamítnuto na nejbližší členské schůzi zúčastněnými členy Radioklubu, přičemž aby bylo rozhodnutí rady změněno, se musí proti přijetí vyslovit v hlasování nadpoloviční většina zúčastněných členů Radioklubu. O hlasování proti přijetí může požádat kdokoliv ze zúčastněných členů Radioklubu.

 

c/ Zájemce mladší šestnácti let se může stát členem klubu je zároveň se svým blízkým příbuzným, který za něho přebírá plnou zodpovědnost.

 

d/ Členství v klubu lze kdykoli ukončit. Nárok na vrácení již zaplaceného příspěvku tím však nevzniká.

 

e/ Členství v klubu může zaniknout také vyloučením člena a to v případě, kdy se tento vědomě hrubě proviní proti stanovám klubu, nebo jinak vědomě poškodí dobré jméno klubu jehož je členem. Návrh na vyloučení z klubu může podat každý člen radě, která návrh přednese na nejbližším setkání. Členství zaniká, pokud se na tom shodne nadpoloviční většina všech členů klubu.

 

f/ Klubová setkání jsou přístupná pro veřejnost, nerozhodne-li rada jinak. Setkání bude svoláno alespoň 2x za rok.

 

g/ Místo konání následujícího setkání bude vyhlášeno radou elektronickou poštou a to alespoň měsíc předem, pokud nerozhodne rada jinak.

 

h/ Pokud se člen Radioklubu zaváže k nějaké činnosti, její nesplnění je omluvitelné jen z vážných důvodů / tyto posoudí celá členská základna Radioklubu /. Přitom se zavazuje, že nezpůsobí ať již z nedbalosti či úmyslně škodu. V opačném případě se zavazuje k její plné náhradě.

 

i/ Provoz Radioklubu bude po materiální a finanční stránce zajišťován z příspěvků členů Radioklubu, dále též dobrovolnými příspěvky občanů, institucí, firem a také vlastní činností klubu. Výši členských příspěvků navrhne rada a následně na nejbližším setkání ji musí schválit alespoň 2/3 zúčastněných členů klubu.

 

j/ Provoz Radioklubu po organizační stránce zajišťuje rada klubu, zvolená z členů klubu. Rada sama, nebo pomocí pověřených členů klubu zajišťuje styk s ostatními organizacemi, státními či obecními institucemi a firmami. Každé rozhodnutí rady musí být podloženo 2/3 souhlasných hlasů rady.

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek 5

 

Zastupitelstvo Radioklubu

 

a/ Radioklub bude zastupován Radou Radioklubu, která bude tvořena z členů Radioklubu a bude pravidelně jednou za dva roky volena v řádných volbách členy Radioklubu. Rada bude tvořena z pěti členů Radioklubu. V případě potřeby může být přibrán další člen rady. Rada Radioklubu bude zajišťovat styk klubu se státními orgány a organizacemi, s firmami a občany. Rada bude spravovat Radioklub jak po materiální tak po finanční stránce.

 

Složení rady a její úkoly

 

Předseda – zastupuje  Radioklub navenek. Stará se o propagaci  Radioklubu. Řídí činnost rady.

 

Místopředseda – zastupuje předsedu v případech, když z jakéhokoli důvodu nemůže vykonávat svou funkci.

 

Revizor – zajišťuje kontrolu hospodaření Radioklubu. Pořizuje zápisy ze setkání.

 

Dle potřeby mohou být zřízeny další funkce v radě, které budou na základě voleb obsazeny členy rady, případně dalšími kooptovanými členy.

 

 

Práva a povinnosti rady Radioklubu

 

a/ Rada bude volena vždy na období 24 měsíců. Nejpozději měsíc před ukončením mandátu připraví stávající Rada radioklubu nové volby a to s návrhem volební komise, která bude schválena přímo na setkání, kde budou provedeny samotné volby. Volba členů Rady bude provedena veřejným hlasováním členů Radioklubu zúčastněných při volbě. Členové Radioklubu budou hlasovat o obsazení mandátem pro každou funkci zvlášť. Do jednotlivé funkce bude ustaven ten člen Radio klubu, který získá největší počet hlasů.

 

b/ Funkcionáři rady zajišťují řádný chod Radioklubu nejen po stránce organizační, ale také ve finanční a hospodářské oblasti.

 

c/ Počet a obsazení funkcí v radě mohou být podle potřeby měněny dle návrhu kteréhokoli člena rady.Nový funkcionář rady bude volen v přídavných volbách stejným způsobem jako v řádných volbách. Pro odvolání člena rady z funkce před ukončením volebního období se musí vyslovit nejméně 2/3 zbývajících členů rady. Stane-li se tak, budou na tuto funkci vyhlášeny nové volby stejným způsobem jako při řádných volbách.

 

d/ Každý člen rady má právo podat demisi. Na uvolněnou funkci budou vyhlášeny mimořádné volby, přičemž stávající člen rady musí ( pokud tomu nebrání vážné důvody ) vykonávat svou funkci až do doby, než bude zvolen jeho nástupce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek 6

 

Práva a povinnosti členů Radioklubu

 

a/ Každý člen Radioklubu má právo zúčastňovat se klubových akcí a užívat ve shodě s ostatními členy zařízení a literaturu, která je majetkem Radioklubu.

 

b/ Každý člen Radioklubu má právo podávat návrh činnosti klubu a využití finančních prostředků klubu. O takovém návrhu rozhodují členové Radioklubu na setkání a to 2/3 hlasů přítomných. Schvalování návrhu probíhá podobně jako veřejné volby.

 

c/ Každý člen Radioklubu má právo ukončit kdykoli členství v Radioklubu a to tak, že věc oznámí kterémukoli členu rady.

 

d/ Zařízení, věci, součástky,literatura a finance, které byly Radioklubu věnovány, nebo které Radioklub zakoupil či získal svou vlastní činností, jsou majetkem Radioklubu.

 

e/ Majetek kubu může být prodán nebo darován pouze rozhodne-li rada Radioklubu a následně to odsouhlasí alespoň 2/3 přítomných členů na setkání

 

f/ Ve výjimečných případech může rada Radioklubu rozhodnout také o nákupu věcí nutných pro provoz klubu. Rada to musí oznámit a zdůvodnit na nejbližším setkání.

 

g/ Každý člen Radioklubu je povinen se chovat na veřejnosti i na pásmu tak, aby nepoškodil dobré jméno klubu.

 

h/ Práva a povinnosti členů Radioklubu mohou být upřesněny nebo upraveny vnitřním řádem klubu,

 

 

Článek 7

 

Zánik Radioklubu

 

 

a/ Radioklub zanikne tehdy, jestliže se z vůle členů nekonalo setkání po dobu více než 6 měsíců po sobě jdoucích a jestliže rada zánik schválí. Rada a v případě její nefunkčnosti předseda jsou povinni toto rozhodnutí oznámit ostatním členům elektronickou poštou nebo jinými dostupnými prostředky.

 

b/ Radioklub může zaniknout pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR o jeho rozpuštění.

 

c/ Radioklub může zaniknout sloučením s jiným klubem nebo sdružením, jestliže se na tom shodne rada klubu.

 

d/ Majetek klubu v případě rozpuštění předá rada nebo předseda do komise firmě, která se prodejem příslušných věcí zabývá. Získané finanční prostředky budou darovány tělesně postiženým dětem na nákup potřebných věcí. Na účelné vynaložení těchto prostředků dohlédne stávající předseda.

 

 

 

 

 

 

Schváleno na přípravné schůzi Radioklubu V Lubech dne 20. 2.2010

 

Historie projektu

23.2.2011

Tento web je nový projekt občanského

sdružení Radioklub Luby který byl zvolen

pro svúj design a přístup k rychlé tvorbě

webových stránek,pro lepší a rychlejší

přístup a úsporu času při radioamatérské

činnosti. A tímto doufáme ze nás

podpoříte svou sledovaností a uděláme

vše pro to aby,naše stránky vždy přinášely

radost a zájem veřejnosti a přispějí k

rozvoji radioamatérství.